ΠΟΛΥΚΥΚΛΟ

σίδερο

ύψος 4 μ.

2005

Π. Φάληρο, Αθήνα