(άτιτλο)

σίδηρο με σιδηρογράφημα και plexiglass

ύψος 225 εκ. σε ανεξάρτητη βάση 140 Χ 33 εκ.

2013